(1)
Misiara , A. P. Miscelânea “Universitas.” Paideia 2021, 2.